Pre WOD:

A, Deadlift 5 set x 5 rep 

  • 80% 1RM deadlift

Dagens WOD:

A, 7 Set* Snatch Complex:
1 Power Snatch
1 Squat Snatch
1 Overhead Squat

Starta på 65% och bygg upp

B1, AMReps 5 mins: Pull Ups
Every Break= 8 Burpees

Rest 1 min

B2: Amrap 5 min:
10 Power Snatches, 50/35 kg
15 AbMat Sit-ups

Post WOD:

3 Rundor för Kvalité
20 Banded Hamstring Curls
15 Single Leg Kettlebell Leg Extensions