Dagens Endurance WOD:

EMOM 30 min:
Min 1: Burpee, 50 secs
Min 2: 2/2 Kettlebell Get Ups, 16/12 kg
Min 3: 16 Kettlebell Front Rack Reverse Lunges, 16/12 kg
Min 4: Row Calorie, 50 secs
Min 5: Rest 1 min