Tarzan:

6 Rounds For time:
500 m Run
40 Mountain Climbers

Buzz lightyear:

6 Rounds For time:
500 m Run
20 Dumbbell Snatches